Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 17 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БА ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО
1.1 Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
1.2 Байгаль орчны мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоо
1.3 Улаанбаатар хотын орчны бохирдол

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ
2.1 Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт ба хот төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал
2.2 Олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлага
2.3 Үндэсний бодлого, эрх зүйн зохицуулалт
2.4 Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудал

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ
3.1 Иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хохирол нөхөн төлүүлж буй байдал
3.2 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны буруутай ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал
3.3 Гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХИЛИЙН БООМТОД АЖИЛЛАЖ БУЙ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ
4.1 Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхийн хэрэгжилт
4.2 Ажлын цаг, цалин хөлс авах эрхийн хэрэгжилт
4.3 Дүрэмт хувцасны хангалтын хэрэгжилт
4.4 Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт
4.5 Нийгмийн баталгаа

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
5.1 Цаазаар авах ялыг халах чиглэлээр
5.2 Эрүүдэн шүүхийн эсрэг арга хэмжээ авах чиглэлээр
5.3 Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон ахмад настан зэрэг хүн амын эмзэг бүлгийн гишүүдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр
5.4 Гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр
5.5 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог өсгөн нэмэгдүүлэх чиглэлээр
5.6 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр
5.7 Хүн худалдаалахтай тэмцэх чиглэлээр
5.8 Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах чиглэлээр
5.9 Ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэр, тэр дундаа ЛГБТ хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхахтай тэмцэх чиглэлээр
5.10 Олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, хүний эрхийн гэрээний хэрэглээг сайжруулах, сургалт зохион байгуулах чиглэлээр
5.11 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын мандатыг бэхжүүлэх
5.12 Бусад

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООСМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААР ШИЙДВЭР ГАРГУУЛАХААР ӨГЧ БУЙ САНАЛ
Түлхүүр үг Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх: байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ба иргэдийн оролцоо, Нийслэлийн хот төлөвлөлттэй холбоотой хүний эрхийн зарим асуудал, хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Хилийн боомтод ажиллаж буй мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018
Хуудасны тоо 146
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн 238
Бүрэн эхээр нь үзсэн 14
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)