Бүтээлийн нэр
“Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зарим асуудал, Эрүүгийн хууль дахь эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хүний нэр төр, алдар хүндийн халдашгүй байдлыг баталгаажуулсан байдаг бөгөөд эл эрхийг манай улс 2002 оны Эрүүгийн хуулиар “Гүтгэх” зохицуулалтаар хамгаалж байгаад Эрүүгийн хуулиас халсан. Гэтэл 2020 онд Эрүүгийн хуулийн 13.14 дүгээр зүйлд “Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зохицуулалтыг тусгасан нь үндсэндээ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний хязгаарлалт болох хүний алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалтыг сэргээсэн. Ийнхүү Эрүүгийн хуулийн тус зохицуулалт нь “Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол ..........” хэмээн зохицуулагдсан байсан ч практикт энэ заалт хэрхэн хэрэгжих нь тодорхойгүй хэвээр байна. Учир нь “Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн ойлголт, нэр томьёоны асуудал Монгол Улсын эрх зүйн шинжлэх ухаанд бүрэн тодорхойлоогүй байгаагаас гадна энэхүү гэмт хэргийг алдар хүндийн буюу хувь хүний эрхийн хамгаалалт болгон тусгасан нь учир дутагдалтай байна. Иймд Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн тухай ойлголт, тулгамдаж буй асуудал болон өөр улсад хэрхэн ойлгож байгааг судлах шаардлага үүсэж байна.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, халдашгүй байх эрх, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, гүтгэх гэмт хэрэг
Бичигдсэн огноо
2021-09-01
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-21
Товч мэдээлэл үзсэн
1741
Бүрэн эхээр нь үзсэн
71
Эшлэлийн тоо
35
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Нямжаргал М.Оюунхорол ““Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зарим асуудал, Эрүүгийн хууль дахь эрх зүйн зохицуулалт” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1358
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү?, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2008, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=719, 10 дахь тал

2. Х.Нямбаатарын талаар худал мэдээлэл тараасныг нотолсон гурван шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2020, https://www.gic.mn/post/r/1562

3. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, Эрүүгийн хуулийн 13.14 “Худал мэдээлэл тараах” заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах санал, https://www.mediacouncil.mn/a/187, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.05

4. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл. Эрүүгийн хуулийн 13.14 “Худал мэдээлэл тараах” заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах санал, https://www.mediacouncil.mn/a/187, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.05

5. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл. Эрүүгийн хуулийн 13.14 “Худал мэдээлэл тараах” заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах санал, https://www.mediacouncil.mn/a/187, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.05

6. Монголын хуульчдын холбоо. Илт худал мэдээллийг Эрүүгийн хуулиар зохицуулсан нь, https://www.mglbar.mn/news/3764 , Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.9

7. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл. Эрүүгийн хуулийн 13.14 “Худал мэдээлэл тараах” заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах санал, https://www.mediacouncil.mn/a/187, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.10

8. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, Эрүүгийн хуулийн 13.14 “Худал мэдээлэл тараах” заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах санал, https://www.mediacouncil.mn/a/187, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.07

9. УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоолын хавсралт “Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал” 

10. УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”

11. УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоолын хавсралт “Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр”

12. УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт “ Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”

13. ЗГ-ын 2020 оны 203 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт “ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”

14. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2020 он, https://www.gic.mn/public/docs/freedom_report/media_freedom_report_2020_mn.pdf

15. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2020 он, https://www.gic.mn/public/docs/freedom_report/media_freedom_report_2020_mn.pdf

16. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, Сонгуулийн үеийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн зохицууулалт ба ёс зүй мониторингийн дүн, УБ., 2020 он

17. УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаярын санаачилсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалд дурджээ, http://forum.parliament.mn/?status=Submitted Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.12

18. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2020 он, https://www.gic.mn/public/docs/freedom_report/media_freedom_report_2020_mn.pdf, 38 дахь тал.

19. Эрүүгийн хууль, 2002 он

20. Эрүүгийн хууль , 2015 он

21. Монгол улсын дээд шүүх, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2013 он, 304 дахь тал

22. Монгол улсын дээд шүүх, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2013 он, 305 дахь тал

23. Шүүхийн шийдвэр, http://old.shuukh.mn/eruuanhan/13373/view, Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.11

24. Эрүүгийн хууль, 2002 он

25. Эрүүгийн хууль, 2015 он

26. Мөнхсайхан, Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах нь, УБ., 2017, https://legaldata.mn/b/715

27. Мөн тэнд

28. Мөн тэнд

29. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2015 он

30. Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү?, Глоб Интернэшнл төв, УБ., 2008, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=719

31. Мендель болон Бахтарчаржи, “Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон мэдээллийн эрх чөлөөнд нөлөөлж буй Монгол Улсын хуулиудад хийсэн задлан шинжилгээ”

32. https://www.refworld.org/pdfid/4756cfd60.pdf , Сүүлд үзсэн огноо: 2021.05.04

33. Мөн тэнд

34. Мөн тэнд

35. Parliament Adopted Laws to Counter Coronavirus, State Duma of the Russian Federation (Mar. 31, 2020), https://perma.cc/2XCS-PRY8 (in Russian).