Шинэ товчоон подкаст


#Шинэ товчоон №25 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)

1 day ago

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж,  2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.

#Шинэ товчоон №24 – Захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журам

1 month ago

Энэ удаагийн дугаараар Захиргааны ерөнхий хуульд заасан “захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журмын талаарбэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №23 – Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

2 months ago

Энэ удаагийн дугаараар Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийнбэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №22 – Монгол хэлний тухай хуулийн талаар

3 months ago

Энэ удаагийн дугаараар Монгол хэлний тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №21 – Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалт

3 months ago

Энэ удаагийн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №20 – Иргэний хууль дахь гэрээ хэлцэл

4 months ago

Энэ удаагийн дугаараар Иргэний хууль дахь “гэрээ, хэлцэл, хөөн хэлэлцэх хугацаа, төлөөлөл, эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө, хүчин төгөлдөр бус гэрээ, хугацаа хэтрүүлснээс үүсэх үр дагавар”-ын талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №19 – Иргэний хууль дахь “Түрээсийн гэрээ”

6 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь “Түрээсийн гэрээ”-ний талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №18 – Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

8 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №17 – Шилэн дансны тухай хууль

9 months ago

Энэ удаагийн дугаарыг "Шилэн дансны тухай хууль" сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №16 –Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

10 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №15 – Газар өмчлөх тухай

11 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Газар өмчлөх тухай” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №14 – Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ

11 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ”-ний талаар 

#Шинэ товчоон №13 – Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх”-ийн талаар хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №12 - Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан 3Хүний эрх, эрх чөлөө”-ний талаар бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №11 – Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

1 year ago

Уг хууль нь 8 бүлэг, 32 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.

#ШинэТовчоон №10 – Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №09 – Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, тэтгэлэг төлөлт

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Гэр бүлийн тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дараах зохицуулалтыг хөндөж байна:
· Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэх гаргах;
· Хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ, ямар хугацаанд тэтгэлэг авах, нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах, тэтгэлэг нөхөн төлүүлэх

#ШинэТовчоон №08 - Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ”-ний талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №07 – Өмгөөллийн тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №06 – Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#Шинэ товчоон № 5: Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №04 -Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Эрүүгийн хуульд заасан “Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт” ногдуулах хариуцлагын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №03 - Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №02 - “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

1 year ago

Хоёр дахь дугаараар “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №01 - Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх талаар

1 year ago

№01 #ШинэТовчоон- Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.