Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын захиргааны эрх зүйн тулгамдсан асуудал: Төрийн албаны хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Орчин үеийн үндсэн хуульт, эрх зүйт төрд төрийн алба нь системийн хувьд хариуцлагатай ажиллах, төрийн албан хаагчийн хууль, журам зөрчсөн буруутай үйл ажиллагааны улмаас бусдад үүссэн хохирлыг хариуцан барагдуулах явдал нь зайлшгүй шинжтэй, чухал ач холбогдолтой эрх зүйн асуудал болж тавигддаг.
Захиргааны эрх зүйн онолд, төрийн албаны хариуцлага хэмээх ойлголтыг ямар нэг субъектээс захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйгээс нь үүдэн гарсан хохирлыг арилгах үйл ажиллагаа гэж ойлгодог.
Төрийн албаны хариуцлагад хоёр үндсэн төрөл байдгийг дурдвал, 1/ Төрийн албан хаагчийн эрх зүйг зөрчсөн гэм буруутай үйлдлээс учирсан хохирлыг арилгах, 2/ Төрийн албан хаагчийн эрх зүйн дагуух үйлдлийн улмаас учирсан хохирлыг арилгах гэсэн хоёр асуудал хамаарна.
Илтгэгчийн хувьд энэхүү эрдэм шинжилгээний илтгэлээрээ 1 дэх асуудлыг буюу Төрийн албан хаагчийн эрх зүйг зөрчсөн гэм буруутай үйлдлээс учирсан хохирлыг арилгах тухай асуудлыг хөндөнө.
Ингэхдээ 2016 онд баталсан Захиргааны ерөнхий хуулийн 100, 101 дүгээр зүйлийн зохицуулалтуудад хэрэглээний аргачлалын /хэрэгжилтийн бус/ дүн шинжилгээ хийхээс гадна төрийн албаны хариуцлагын тогтолцооны онолын түүхэн асуудлыг эрх зүйн харьцуулалтын аргад тулгуурлан тайлбарлахыг зорьсон болно.
Түлхүүр үг
Төрийн алба, төрийн албан хаагч, төрийн албаны хариуцлага, албан үүрэг, эрх зүйн үүрэг, хохирол, нөхөх олговор
Бичигдсэн огноо
2023-03-09
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-03-22
Товч мэдээлэл үзсэн
2798
Бүрэн эхээр нь үзсэн
175
Эшлэлийн тоо
23
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Т.Мөнх-Эрдэнэ “Монгол Улсын захиргааны эрх зүйн тулгамдсан асуудал: Төрийн албаны хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийх нь” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1528
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage,C.H.Beck, München, 657 дахь тал

2. Мөн тэнд

3. Мөн тэнд

4. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 658 дахь тал

5. Иргэний хуулийн 498.2: Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч албан үүргээ зөрчсөн гэм буруутай үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийн улмаас бусдад гэм хор учруулсан бол уг гэм хорыг түүний ажиллаж байгаа хуулийн этгээд буюу төр хариуцан арилгана.

6. Иргэний хуулийн 498.5: Энэ хуулийн 498.1, 498.2, 498.4-т заасан этгээд өөрийн шууд санаатай буюу илтэд болгоомжгүй үйлдлээр гэм хор учруулсан бол гэм хорыг арилгасан байгууллага өөрт учирсан хохирлыг тухайн гэм буруутай этгээдээс шаардаж гаргуулах эрхтэй.

7. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 658 дахь тал

8. Richter, Schuppert, Bumke нар, Casebook Verwaltungsrecht, 3. Auflage, C.H.Beck, 304 дэх тал

9. Richter, Schuppert, Bumke нар, Casebook Verwaltungsrecht, 3. Auflage, C.H.Beck, 308 дахь тал

10. Мөн тэнд

11. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 653дахь тал

12. Ulrich Battis, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Auflage, C.F.Müller, 298 дахь тал

13. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl182s1493.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl182s1493.pdf%27%5D__1678606019573

14. Энэ тухай Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 653-654дэхталаас судалж болно, Т.М.

15. Franz-Joseph Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, C.F.Müller, 247 дахь тал

16. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 655 дахь тал

17. Мөн тэнд

18. Мөн тэнд

19. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 670 дахь тал

20. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 671дэхтал

21. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, C.H.Beck, München, 666 дахь тал

22. Adäquanztheorie буюу Шалтгаант холбооны хүрэлцэхүйц байдлын онол, Т.М

23. Иргэний хуулийн 498.4: Хууль бусаар яллагдагчаар татагдсан, ял шийтгүүлсэн, баривчлагдсан, саатуулагдсан буюу гадагш явахгүй гэсэн баталгаа өгсөн, захиргааны журмаар баривчлагдсан этгээдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээсэн тохиолдолд түүнд учирсан хохирлыг мөрдөгч, прокурор болон шүүгчийн буруутай эсэхээс үл хамааран төр хариуцан арилгана.