Бүтээлийн нэр
Өрсөлдөөний эрх зүй дэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, тарифын зохицуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Өрсөлдөөний эрх зүй
Бүтээлийн товч
Эдийн засгийн амьдралын бүхий л процесс эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд явагддаг. Шинээр зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ тогтооход эрх зүйн зохицуулалтын талаас юуг анхаарвал зохилтойг энд авч үзэв.
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийг тогтооход нөлөөлөх бодлогын хүчин зүйлсүүдийг энд дурдав. Нэгдүгээрт, зах зээлийн өөр өөр хэлбэрүүдийн онцлог, тэдгээрт үнэ хэрхэн тогтоогддог болохыг авч үзэх болно. Хоёрдугаарт, зах зээлийн тодорхойлолт буюу бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ борлуулагдах зах зээлийн болон газар зүйн хүрээний тодорхойлолт нь яагаад төрийн бодлогын сонголт, тухайн зах зээлд үнэ тогтооход нөлөөлөх хүчин зүйлс болдог талаар авч үзнэ.
Дараагийн хэсэгт Өрсөлдөөний тухай Монгол Улсын хуульд үнэ тогтоолтын ямар төрлүүдийг зохицуулсныг, мөн юуг хориглосныг системчлэн авч үзлээ.
Түлхүүр үг
Өрсөлдөөний эрх зүй, үнэ тариф, давамгайлагч, хэт өндөр үнэ, үнийн ялгаварлал, урамшуулалт үнэ, ашгийг шахах, түрэмгий үнэ, багцлан хямдруулсан үнэ, дахин борлуулах үнийг тогтоох, заавал хамтад нь худалдах үнэ.
Бичигдсэн огноо
2023-10-26
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-04-08
Товч мэдээлэл үзсэн
655
Бүрэн эхээр нь үзсэн
63
Эшлэлийн тоо
20
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Л.Отгонбаяр “Өрсөлдөөний эрх зүй дэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, тарифын зохицуулалт” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1951
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. Өрсөлдөөний тухай Монгол Улсын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, (2010);
 2. OJ, Commission notice of the definition of relevant market for the purposes of Community competition law, (1997), retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN
 3. Мөн тэнд
 4. Өрсөлдөөний тухай хууль болон түүнд холбогдох журмуудад “бараа бүтээгдэхүүн” гэсэн нэр томьёог хэрэглэсэн байдаг.Угтаа нэмүү өртөг шингээн зах зээлд нийлүүлж байгаа шинж чанарыг нь харгалзан “бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ” /goods and services/ гэж нэрлэвэл илүү оновчтой гэж үзнэ.
 5. “Зүй ёсны болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тодорхойлох журам” https://legalinfo.mn/mn/detail/2607
 6. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Acadermic
 7. Publishing. pp. 115-118, 255-265.
 8. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зүй ёсны монополь ба давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг хуульчлан тодорхойлсон.
 9. USDOJ, U.S. V. Microsoft: Court’s findings of fact, retrieved from: https://www.justice.gov/atr/us-v-microsoft-courts-findings-fact#iiid
 10. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Acadermic Publishing. pp. 289-291, 295-297
 11. Federal trade commission decisions in the matter of Sun company, INC., ET, AL. Retrieved from: https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/tying-sale-two-products/ftcvolumedecision115january-december1992pages560-669.pdf
 12. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Acadermic Publishing. pp. 133-148
 13. Retrieved from: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108256
 14. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Academic Publishing. pp. 96-103
 15. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Academic Publishing. pp. 246-255
 16. АНУ-ын Хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнийн тухай хууль /Consumer Goods Pricing Act (1975)/-ийн дагуу шийдвэрлэгдсэн шүүхийн жишиг бий. Тухайлбал,  California Liquor Dealers v. Midcal Aluminum, 445 U.S. 97
 17. Fox E. M. & Crane D. A. (2017). Global issues in antitrust and competition law. West Academic Publishing. pp. 79-115
 18. UNCTAD, Model law on competition, Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf5d7.en.pdf
 19. UNCTAD, The Set Of Multilaterally Agreed Equitable Principles For The Control Of Restrictive Business Practices, (1980).
 20. R Wish and D Bailey, Competition Law and Policy, p 522.