#Шинэ товчоон №25 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)

1 year ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж,  2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.

Шинэ зохицуулалтууд:

-Ажил олгогч нь хүнийг оршин суугаа газартаа ажил үүргээ байнга гүйцэтгэхийг зөвшөөрч түүнтэй зайнаас ажиллах хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж болно.

-Гэрийн үйлчилгээний, хөлсөөр мал маллаж байгаа болон тэдгээртэй адилтгах ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна.

-Хөдөлмөрийн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрийн үйлчилгээний ажилтан долоо хоногийн болон нийтээр амрах баярын өдөр ажил олгогчийн гэрт байх үүрэг хүлээхгүй.

-Ажилтан үндсэн ажлын цагаасаа бусад цагт өөр ажил олгогчтой зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно. Зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах бол ажилтан энэ тухай ажил олгогчдод мэдэгдэх үүрэгтэй.

-Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээнд заагаагүй ажил үүргийг гүйцэтгүүлэх бол түүнд олгох цалин хөлсийг ажилтантай урьдчилан тохиролцоно.

-Ажил олгогч хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тухай ажилтанд 30-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. Ажилтанд мэдэгдэл өгсөн тухайгаа шаардлагатай тохиолдолд ажил олгогч нотлох үүрэгтэй.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/159

Apple:  https://apple.co/3bKCGoO

Castbox:  https://bit.ly/3zNJlXw

Anchor:  https://bit.ly/3PgqlXj

Mplus: https://bit.ly/3AdBrI6

Youtube: https://youtu.be/oGdTUEPm9Bg

Google: https://bit.ly/3QfRISI

Facebook: https://bit.ly/3zODhxN