БҮТЭЭЛИЙН САН

Бүтээлийн хэлбэр: Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл