БҮТЭЭЛИЙН САН

Бүтээлийн хэлбэр: Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл