Сүхбаатарын Сүхчулуун

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Япон Улс, Нагояа Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль, LL.M

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
2014-2015 он. Үндсэн хуулийн цэцийн Судалгааны төвийн судлаач.

2009-2014 он. Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, бакалавр
2015-2017 он. Япон Улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль LL.M
2017-2020 он. Япон улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, докторын хөтөлбөрт суралцаж байна.
Судалгааны чиглэл: Хүрээлэн буй орчны эрх зүй(Environmental law), захиргааны эрх зүй (Administrative law), захиргааны процессийн эрх зүйн асуудал (issues in administrative procedure)
Ном, сурах бичиг: Очи-Ай Сэйчи, "Компанийн эрх зүйн үндсэн ойлголт" хамтарсан орчуулга, Адмон хэвлэл, Уб хот.,2017 он.
Өгүүлэл, нийтлэл:
•“Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээг ялгаатай авч үзэх нь” Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015 оны №1
• “Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний орчуулга”, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2017 он №4
• “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, түүний асуудал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2018 он №4
• “Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж)” . Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №1
• Байгаль орчинд учирсан хохирол, нөхөн сэргээлтийн зардлыг бохирдуулагч компаниас гаргуулах тухай нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон Засаг даргын нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2020 он №3
• 新・環境法シリーズ(第103回)モンゴルにおける環境公益訴訟の法制度と今後の課題 "Монгол Улс дахь хүрээлэн буй орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлын нэхэмжлэл гаргах тогтолцоо, түүний асуудал" [in Japanese] 環境管理 = Environmental management
環境管理 = Environmental management 56(9), 61-66, 2020-09

Бүтээлийн тоо: 13

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 45794

Бүтээлүүд уншигдсан: 3196

Зохиогчийн профайл үзсэн: 4049

Зохиогчийн бүтээлүүд